Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Jedną z czynności notarialnych jest sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Zgodnie z art. 109 Prawa o notariacie wypis ma moc prawną oryginału.

Notariusz może wydać wypis aktu notarialnego:

  1. stronom;
  2. osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu;
  3. następcom prawnym w/w osób;
  4. innym osobom, w przypadku wyrażenie zgody przez strony, bądź na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego.

Zgodnie z art. 110 § 3 Prawa o notariacie w nagłówku wypisu zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem.

Wypis winien być dosłownym powtórzeniem oryginału. W wypisie nie zamieszcza się jednak poprawek i przekreśleń. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią. Jeżeli wypis ma więcej niż jeden arkusz musi być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

Notariusz wydaje informacje pisemne i inne dokumenty osobom, na żądanie których czynność notarialna została dokonana.

W przypadkach przewidzianych w ustawach notariusz przesyła informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisach sądom i innych organom państwowym np. obowiązek przesłania aktu notarialnego na podstawie art. 40 ustawy z 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece odnosi się do wszystkich aktów, które dokumentują oświadczenia woli stron, a związane są z prawami na nieruchomościach.

Zapraszamy do naszej Kancelarii

Kancelaria Notarialna
Krzysztof Łaski Joanna Deczkowska
Piotr Łaski
Notariusze Spółka Cywilna
NIP: 5252464345 REGON: 142038544

ul. Bracka 18/5, 00-028 Warszawa (Śródmieście)
00-028 Warszawa (wskazówki dojazdu)
tel. 22 828 36 60
tel. 22 828 36 61
tel. 22 592 44 22

laski@notariusze.waw.pl
deczkowska@notariusze.waw.pl